Normes generals d'enviament

NORMES GENERALS D'ENVIAMENT DE RESUMS

El Congrés exposarà treballs en format de comunicació oral i pòster.

Els resums dels treballs que es vulguin presentar s'han d'enviar mitjançant l’enllaç "Enviament de resum" que trobaràs a l’apartat comunicacions a la pàgina web del congrés. El resum no haurà de tenir més de 300 paraules i s'utilitzarà lletra Arial, mida 10 i interlineat d'1, respectant els marges establerts, només un full i amb un pes màxim de 10Mb.

Els resum haurà de tenir les següents característiques:
1. Utilitzar la plantilla dissenyada per a la presentació de resums que trobaràs a l'apartat “comunicacions”.
2. Estructurar el resum de la següent manera: Títol, Autors (amb centre de treball i mail de contacte), Introducció, Objectius, Material i mètodes, Resultats, Conclusions / Discussió.
3. Autors: màxim 6. Escriure els dos cognoms i la inicial del nom, sense punt, i separats per una coma.

La data límit per presentar els resums serà el dia 18 de març de 2018 a les 23:59 hores. Els comitès es reserven el dret de poder ampliar aquest termini.

El Comitè Científic és qui decideix el format final de presentació del treball.

A l'adreça de correu electrònic que ens faciliti l'autor responsable de l'enviament es confirmarà la recepció del resum i, posteriorment, els dies 3 i 4 d'abril, s'informarà de l'acceptació o no del mateix i la modalitat de presentació que determini el comitè científic (comunicació oral o pòster).

Els 10 millors resums es presentaran en format comunicació oral per a la seva defensa. La resta de resums acceptats seran presentats en format electrònic com a pòsters.

Els 10 millors pòsters es tindran que portar impresos per a la seva exposició permanent durant el Congrés.

El primer autor serà el responsable i orador, qui una vegada acceptat el resum, haurà d'estar inscrit al Congrés per poder presentar el treball. Un autor o grup d'investigadors no podrà presentar més de dos comunicacions, si presenta tres comunicacions hauran d'estar inscrits al congrés dos professionals, si quatre, tres, i així successivament.

Els pòsters i les comunicacions acceptades han de complir la normativa per a la presentació de treballs acceptats comunicacions orals i/o pòsters disponible a la web del Congrés.

S'atorgaran dos premis econòmics: un a la millor comunicació oral (400€) i un al millor pòster (200€).

Els membres del comitè científic i organitzador podran presentar comunicacions, però no optaran a premi.

L'enviament del resum implica l'acceptació d'aquestes normes per part dels autors i el seu consentiment per a la publicació en la documentació del congrés i en qualsevol tipus de format.

Els diplomes acreditatius de la presentació del pòster seran lliurats al primer autor del treball mitjançant el mail de contacte un cop finalitzat el congrés.

Normes de comunicació oral

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS ORALS

A l'adreça de correu electrònic que ens faciliti l'autor responsable de l'enviament es confirmarà la recepció del resum i, posteriorment, abans del 23/03/2018, s'informarà de l'acceptació o no del mateix i la modalitat de presentació que determini el comitè científic.

S'haurà d’enviar les COMUNICACIONS ORALS a la Secretaria Tècnica en format electrònic mitjançant l’enllaç “Enviament de resums i Comunicació Oral" disponible a la web del Congrés, abans del 15/04/2018, també s'hauran de lliurar a la Secretaria Tècnica del Congrés en suport informàtic USB (pen-drive), almenys 3 hores abans de l'inici de la sessió.

L'autor que realitzarà la presentació del treball es presentarà a la sala almenys 15 minuts abans de la sessió i confirmarà la seva presència al moderador de la taula.

El temps assignat per a presentar la comunicació oral serà de 8-10 minuts i es disposarà d'un temps d'1-2 minut per a preguntes.

La presentació de la comunicació oral haurà de tenir les següents característiques:
Utilitzar la plantilla dissenyada per a la presentació de comunicacions orals.
S'estructurarà la presentació en 5 diapositives:
   - Títol. Autors. Mail de contacte.
   - Introducció. Objectius.
   - Metodologia.
   - Resultats.
   - Conclusions/Discussió.
Utilitzar la regla del 7x7 per a les diapositives de text: 7 paraules per línia i 7 línies de text per diapositiva.
Tipus de font: Arial. Mida de lletra per al títol de 36. Mida de lletra per al text de 24. Mida de lletra per als gràfics de 14.

Comunicacions orals acceptades

COMUNICACIONS ORALS ACCEPTADES

Data exposició Núm. Títol
18/04/2018
19h
102 NUTRICIÓ I FUNCIÓ PULMONAR EN FUMADORS: UNA ASSOCIACIÓ MÉS ENLLÀ DEL TABAC
28 EFICÀCIA D’UN PROGRAMA D’ACTIVITAT FÍSICA SOBRE EL RISC DE MALALTIA CARDIOVASCULAR EN ADULTS AMB SOBREPÈS I OBESITAT: ASSAIG D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA "PAS-A-PAS"
263 VAL MÉS UN VEÍ A LA PORTA QUE UN PARENT A HORTA
108 VIURE DESPRÈS DE LA PÈRDUA: GRUP D’AJUDA MUTUA PER A ACOMPANYAMENT AL DOL
130 PODEM CONÈIXER LES CARACTERÍSTIQUES DELS PACIENTS QUE PRECISEN CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL?
19/04/2018
15h
5 TERAPIAS GRUPALES EN DESHABITUACION TABAQUICA 2.0. ¿S’ACABÓ?. ESTUDIO PILOTO.
132 FACTORS QUE EXPLIQUEN LA VARIABILITAT DE LA PRÀCTICA CLÍNICA EN EL TRACTAMENT DE LES FERIDES CRÒNIQUES
115 GRUPS PSICOEDUCATIUS EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA: EFECTIVITAT I IMPACTE EN ELS TRASTORNS ADAPTATIUS
109 AVALUACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA “VISITA D'INTENSIFICACIÓ DE TRACTAMENT EN EL PACIENT AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA EN UN CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA”.
129 EFICACIA DEL MINDFULNESS EN LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y EL BURNOUT EN PROFESIONALES SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Plantilla RESUM Comunicació

Plantilla Comunicació
ORAL