Nom i cognomsAdreça electrònicaTelèfonConsulta

En compliment del que estableix la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web el següent:
AIFiCC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen i garanteix la seguretat d'aquestes dades. Tanmateix, garanteix que aquestes dades són utilitzades única i exclusivament per a la finalitat indicada en els apartats corresponents.
Us informem que podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades mitjançant notificació per escrit a l'AIFiCC, amb seu (08006) Barcelona, Carrer de Balmes, 172 1r 2a.